SPO:n hallitus 2022

Sauli Suominen Puheenjohtaja

Sauli on palveluohjauksen asiantuntija ja pohjoismaalaisen palveluohjausverkoston jäsen. Hän on istunut sekä STM:n että Stakesin (nyk. THL) palveluohjaus-työryhmissä. Sauli on julkaissut tutkimuksia sekä palveluohjauksesta että ADHD-oireyhtymästä. Koulutukseltaan hän on valt.lis. sekä perheterapeutti ja työnohjaaja.

sauli.suominen@palveluohjaus.fi

Puh: 040 595 6363

Miia Juntunen Varapuheenjohtaja

Miia on kohtaamisen moniosaaja, joka on toteuttanut palveluohjausta ja palveluohjauksellista työotetta ohjaus- ja neuvontatyössä noin 15 vuoden ajan. Viimeisimpänä aluevaltauksena hänellä ovat hyvinvointikoordinaattorin YAMK-opinnot, joihin liittyen hän tutki palveluohjausta hyvinvointia ja terveyttä edistävässä ohjaus- ja neuvontatyössä. Miia on nykyään työssä Pohjois-Savossa työllistymisen parissa. 

LinkedIn

Petteri Liikanen

Petteri on työskennellyt Finfami Uusimaa ry:ssä hieman yli seitsemän vuotta, joista ensimmäiset kuusi vuotta yhdistyksen aluekoordinaattorina aluetyössä, jonka toimintoja löytyy vuosittain Loviisasta Hankoon ja Helsingistä Riihimäelle. Vuodesta 2020 Petteri on toiminut yhdistyksen kehittämispäällikkönä hankeyhteistyön, toiminnan suunnittelun, kehittämisen sekä avustavien hallinnon toimien parissa. Peruskoulutukseltaan Petteri on sairaanhoitaja (AMK). Vuosien edetessä hänelle on kertynyt opintoja yhteiskuntatieteiden puolelta ja tällä hetkellä Petteri opiskelee johtamista ja liiketoiminnan kehittämistä YAMK:ssa. Koska Finfamin omais- ja perhetyössä on vahva palveluohjauksellinen työote, kokee Petteri tämän vuoksi, että hallituksessa toimiminen laajentaa palveluohjausyhdistyksen näkökulmaa palveluohjaustyöhön.

Karri Blommila Rahastonhoitaja ja jäsenvastaava

Karri on SPO ry:n jäsen vuodesta 2013 ja hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2015 alkaen. Karri on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä (VTM), joka työskentelee tällä hetkellä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Palveluohjauksen vaikuttavuuden pohtimisen lisäksi kiinnostavinta palveluohjauksessa on ruohonjuuritason tasapainoilu asiakkaan ja yhteiskunnan tasolla tehtävän työn välillä, palveluohjaus yhtenäisenä menetelmänä ja professiona sekä palveluohjauksen suhde muuhun suunnitelmalliseen auttamiseen, tukemiseen ja ongelmanratkaisuun.

Juhani Haapamäki

Juhani Haapamäki on toiminut yhdistyksessä, jos ei ihan alusta saakka, niin joka tapauksessa jo pitkään ja kokenut yhdistyksen tavoitteet ja arvot enenevästi tärkeämpinä vuosi vuodelta. Juhani toimii päihdetyöntekijänä kolmannella sektorilla ja hänen perustyössään ohjaajana liittyvät Liikkuvan tuen ja palveluohjauksen työnkuvapari kiinteästi yhteen.

Tämän työnkuvan äärellä hän työskennellyt reilut kymmenen vuotta. Kolmenkymmenen vuoden ajan Juhanin työpäivää ovat pitkälti täyttäneet mielenterveyden, rikosseuraamusten, päihdeongelmien, asunnottomuuden, perheiden, lasten ja nuorten elämän ongelmien äärellä liikkuvat elämänvaiheet, sekä kriisit joissa usein on varsinkin aikuisilla monia muutoksia terveyden kokonaiskuvaa.

Juhanilla on henkilökohtainen kokemus vuodelta 1989 henkilökohtaiseen elämään liittyvästä kriisistä, jonka aikana syvä kiinnostus ihmisyyden osa-alueisiin syventyi johtaen henkilökohtaisen toipumisprosessin ohella käynnistyneeseen tavoitteeseen ymmärtää syvemmin ihmismielen "mustia pisteitä" ja pyrkiä näkemään miten me ihmisinä saatamme elää hyvinkin tietämättöminä meitä itsessämme ohjaavista mielen alueen vaikuttamista.

Katja Lemberg

Katja tuli tietoiseksi palveluohjauksen tarpeesta masentuneena yrittäjänä vuonna 2002, kun kukaan ei oikein osannut ohjata häntä mihinkään. Insinöörinä ja yrittäjänä Katja heräsi palvelujärjestelmän tutkimiseen, jonka jälkeen hän kehitti palveluohjauksen prosesseja sosiaalipsykiatrisessa yhdistyksessä kolmessa eri projektissa vuosina 2005-2015. Kehittämisestä syntyi Kasvavan rakenne, työtavat ja työvälineet™️, Ihmiskeskeisyyden kriteeristö™️ sekä Ihmiskeskeisten palveluiden tuottamisen valmennus™️. Nykyään Katjalla on kaksi omaa keskusta, joissa ihmisiä autetaan kokonaisvaltaisesti niin tarvittaessa, ja intohimoinen ihmiskeskeisten palveluiden eli palveluohjauksen kehittäminen jatkuu.

katja.lemberg@kasvava.org

Päivi Tiittula

Päivi on gerontologiaan erikoistunut yhteiskuntatieteilijä. Päivin sydämen asiana ovat hyvän ikääntymisen, osallisuuden ja toimijuuden edistäminen sekä järjestölähtöinen työ. Tällä hetkellä Päivi vastaa erityisasiantuntijana Vanhus- ja lähimmäispalvelunliiton VALLI ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen toiminnasta. Nykyisen kehittämistyön keskiössä ovat avuntarpeessa olevien ikääntyvien oikea-aikainen auttaminen ja toimijoiden verkostoyhteistyö. Päivillä on vankka osaaminen ja kokemus järjestö- ja verkostojohtamisesta sekä sote-palveluiden kehittämisestä ja -muotoilusta.

Merja Tuominen

Merja toimii palveluohjaajana FinFami Uusimaa ry:ssä. Merjalla on pitkäaikaista kokemusta kohtaamisesta monenlaisessa asiakastyössä. Merja on ollut kehittämässä arkilähtöisen palveluohjauksen perusteita ja on yhdessä Sauli Suomisen kanssa kirjoittanut teoksen Palveluohjaus – Portti itsenäiseen elämään.

Sirkka Kosunen

Sirkka on vuosien varrella kouluttanut, toiminut mentorina sekä konsultoinut SISOTE-ammattilaisia eri puolella Suomea. Perheiden hyvinvointi on hänelle erityisen tärkeää ja Sirkan vahvuus onkin erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten perheiden palveluohjauksessa. Vuoden 2019 lopulla ilmestyi Sirkan toimittama julkaisu: Perheiden palveluohjaus on POP –Kohtaava ja monimuotoinen palveluohjaus. Sirkka on koulutukseltaan sosionomi YAMK. Lisäksi hänellä on useampia täydennyskoulutuksia liittyen palveluohjaukseen, monikulttuurisuustyöhön, johtamiseen ja markkinointiviestintään.

sirkkat.kosunen@gmail.com
Puh: 040 835 4366

Merja Etholen-Rönnberg

Merja on runsas vuosi sitten eläköitynyt yhteiskuntapolitiikan lisensiaatti Itä-Helsingistä. Viimeisen työrupeamansa Merja teki Helsingissä vanhusten palveluissa idän palvelualueen johtajana.

Hänellä on ollut työuransa alusta lähtien halu vaikuttaa rakenteisiin ja niinpä hän päätyi esimies- ja johtotehtäviin, joita teki kotipalvelupäällikkönä, päihdehuollon johtajana, sosiaalijohtajana, perusturvajohtajana ja viimeksi Helsingissä palvelualuejohtajana.

Merja kertoo työnsä visiona olleen vaikuttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevan kuntalaisen hyvinvointiin. Tämän jälkeen toiseksi tärkeimmäksi ihmiseksi Merja kuvaa visiossaan työntekijän, joka kohtaa tukea tarvitsevan kuntalaisen. Tärkein työväline on vuorovaikutus, mihin Merja sai vahvistusta 90-luvulla kouluttautuessaan psykoterapeutiksi. Em. koulutusta Merja pitää yhtenä tärkeimpänä johtamiskoulutuksistaan.


Marge Miettinen (varajäsen)

Marge on hiljattain suorittanut kuntoutusohjaajien ja sosionomien opintokokonaisuuksista koostuneen asiakas- ja palveluohjauksen korkeakouludiplomin, minkä lisäksi Marge on vastavalmistunut neuropsykiatrinen valmentaja. Marge käyttää oppimaansa laajasti vapaaehtoistyössä sekä oman toiminimen kautta. Marge tuntee hoito- ja palvelujärjetelmän myös potilaan ja asiakkaan roolista käsin saatuaan vuonna 2011 onnettomuudessa aivovamman. Marge on aktiivinen toimija useissa potilas-, vammais- ja kansalaisjärjestöissä, joista tärkeimpinä Aivovammaliiton hallituksen ja sopeutumisvalmennuksen työryhmän jäsenyydet sekä Kuluttajaliiton hallituksen varajäsenyys. Marge on jäsen myös uudessa Kuluttajaliiton potilaspoliittisessa koordinaatioryhmässä. Marge kokee palveluohjauksen juurruttamisen välttämättömänä osana tulevaisuuden hyvinvointivaltiota.

Heikki Laukkanen (varajäsen)

Heikki on koulutukseltaan yhteisöpedagogi (YAMK), minkä lisäksi hänellä on laajoja lisäkoulutuksia mm. päihde- ja mielenterveystyöstä sekä talous- ja velkaohjauksesta. Heikki on toiminut yli 10 vuotta sosiaalialan yrittäjänä, ja tällä hetkellä hän toimii Allianssipäällikkönä Espoon kaupungin suunnittelemassa yhteistyömallissa, Essi-Allianssissa. Erityisenä kiinnostuksena Heikillä on vaikeassa elämäntilanteessa elävien ihmisten talous- ja velkaohjaus. Palveluohjaajan työssä Heikille on tullut esiin, että yhtenä oleellisempana työllistymisen esteenä pitkäaikaistyöttömillä, päihde- ja mielenterveyskuntoutujilla sekä vankilataustaisilla ihmisillä on hoitamattomat velka-asiat. Heikin mielestä meidän ammattilaisten on nähtävä ihminen kokonaisvaltaisemmin, ei pelkästään mielenterveyskuntoutujana, työttömänä tai päihdeongelmaisena ja että työssä on huomioitava myös se, että asiakas on itse oikeutettu päättämään omista asioistaan ja tiedostettava, mitä apua hän on valmis ottamaan vastaan ja mihin hän on valmis sitoutumaan.

heikki.laukkanen@essi-allianssi.fi

LinkedIn

Päivitetty v. 2022