Palveluohjausta käsitteleviä tutkimuksia ja opinnäytetöitä:


SIVUA PÄIVITETÄÄN, pahoittelut mahdollisesta käyttöhaitasta 


Palveluohjaus hyvinvointia ja terveyttä edistävässä ohjaus- ja neuvontatyössä – Miia Juntunen 2020, hyvinvointikoordinaattori YAMK, Savonia-ammattikorkeakoulu 2020

”Palveluohjauksen käsitteen määrittely hyvinvointia ja terveyttä edistävässä ohjaus- ja neuvontatyössä on ajankohtainen aihe opinnäytetyölle, koska palveluohjaus tunnettuna työmuotona voi olla osaltaan edistämässä sosiaali- ja terveysalan kehittämistoimia, joissa palvelujen saatavuus ja asiakaslähtöisyys ovat keskeisiä tavoitteita.”

”Johtopäätöksenä todettiin, että palveluohjausta tehtiin nykyisellään erilaisilla työorientaatioilla. Palveluohjaustyötä yhdistävänä tekijänä koettiin asiakkaan aktiivinen osallisuus. Ratkaisukeskeinen työote, aito kohtaaminen ja palvelujen oikea-aikaisuus koettiin tärkeänä. Todettiin että tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalaa ohjaavalla strategisella tasolla, tarvitaan palveluohjaukselle kansallinen yhtenäinen linja, ohjeistus sekä resursointi. Myös palveluohjauksen tunnettavuus työmuotona ja huomioiminen sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa ovat tärkeitä toimenpiteitä. Opinnäytetyöprosessin aikana todettiin, että palveluohjauksen kansallista tutkimusta tulee jatkaa.”Kohti asiakaslähtöistä palveluneuvontaa − Seniori-infon jalkautuvan palveluneuvonnan kehittäminen -Nina Arekari ja Johanna Soininen 2020, Geronomi YAMK / Terveydenhoitaja YAMK, Metropolia ammattikorkeakoulu 2020

"Tulosten mukaan ikääntyneet toivovat jalkautuvan palveluneuvonnan olevan helposti saavutettavaa, lähialueen palvelua. Neuvonnan odotetaan huomioivan ikääntyneiden psyykkis-sosiaalisia tarpeita. Palveluneuvojalta toivotaan hyviä vuorovaikutustaitoja, sekä selkeitä, kirjallisia materiaaleja suullisen neuvonnan tueksi.
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että jalkautuvalle palveluneuvonnalle tulee jatkossakin olemaan tarvetta osana ikääntyneiden palveluja. Sektorien välinen yhteistyö ja asiakasosallisuus edistävät palvelujen kehittämistä alueellisesti asiakaslähtöiseen suuntaan. Jalkautuvan palveluneuvonnan välineinä ikääntyneiden tavoittamisessa voidaan käyttää etsivän työn menetelmiä ja erilaisten yhteisöjen kanssa työskentelyä. Palveluneuvonnan kehittäminen neuvojien vuorovaikutustaitojen ja palveluneuvonnan selkomateriaalien osalta on tärkeää."Kokemuksia Elämänlaatu ry:n Vaateri – ryhmämuotoisesta talousohjauksesta: Yhteistyöllä velkojen kimppuun — pelkkä velkaneuvonta ei riitä -Heikki Laukkanen, yhteisöpedagogi YAMK, Humanistinen ammattikorkeakoulu 2019

Kehittämistyön nimellä ”Yhteistyöllä velkojen kimppuun” haluan korostaa kolmea tärkeintä johtopäätöstä työssäni:
1. Vaikeassa elämäntilanteessa olevan ihmisen velkatilanteen selvittämisessä tarvitaan kaikkien toimijoiden välistä yhteistyötä.
2. Velkaantuneita ihmisiä kohtaavat ammattilaiset ja vapaaehtoiset tarvitsevat koulutusta velka-asioiden hoitamiseen.
3. Kolmannen sektorin palvelurakenteessa tarvitaan muutos. Kunnallinen velkaneuvonta ei riitä, vaan ylivelkaantumistilanteiden hoitaminen vaatii vapaaehtoisten ja vertaistyöntekijöiden parempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä. Velkojen hoitamisessa tarvitaan jalkautuvaa sekä palveluohjauksellista työotetta.

Näytön paikka - Sateenvarjokatsaus ikääntyneiden palveluohjauksesta ja sen vaikutuksista -Riikka Röppänen, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, kandidaatin tutkielma, Tampereen yliopisto 2019

"Ikääntyneiden palveluissa kehitetään aktiivisesti keskitettyjä asiakas- ja palveluohjaus yksiköitä. Palveluohjauksen määritelmä on kuitenkin vakiintumaton ja ymmärrys palveluohjauksesta vaihtelee työntekijöiden ja organisaatioiden tasoilla. Sosiaali- ja terveysalan palveluilta odotetaan vaikuttavuutta ja näyttöön perustuva toiminta edellyttää interventioiden pohjaamista tutkittuun tietoon. Kartoitin tutkielmassani millaista ikääntyneiden palveluohjaus on ja mitä vaikutuksia sillä on. Tulosten perusteella kehitin näyttöön perustuvan palveluohjauksen mallin, joka sisältää kuvauksen ikääntyneiden palveluohjauksen sisällöstä ja yhteenvedon tekijöistä, jotka voivat lisätä palveluohjauksen vaikutuksia. Mallia voidaan hyödyntää palveluohjauksen tutkimus- ja kehitystyössä vaikuttavien toimintamallien muodostamiseksi."
"Laki järki ja sydän sanoi niin" : Palveluohjaajien työnkuva ja eettiset ongelmat - David Palm, sosionomi YAMK, Laurea-ammattikorkeakoulu 2018

"Palveluohjaukselle on tunnistettu uusia osaamistarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa, jotta asiakkaiden yhdenvertaisuus palveluissa toteutuisi. Tämä edellyttää palveluohjauksen teoriaperustan uudelleen tarkastelua. Korkeatasoisella eettisellä osaamisella varmistetaan asiakkaiden oikeudenmukainen kohtelu ja huolenpidon tarpeisiin vastaaminen. "
Palveluohjaus sote-uudistuksessa - Roni Nukarinen, sosionomi AMK, Laurea-ammattikorkeakoulu 2017

"Selvitin kyselyn avulla, miten palveluohjausta tehdään tällä hetkellä ja mitä haasteita eri sektoreilla on toimia palveluohjauksen perusideologian mukaisesti. Näiden alatutkimuskysymysten pohjalta esitän näkökulmia siihen, kuinka palveluohjaus kannattaisi organisoida sote-uudistuksessa ja kuinka palveluohjaus voisi tukea sote-uudistuksen tavoitteita."
Uuden sukupolven palveluohjaus - Jyväskylän palveluja kehittämässä - Jonna Hyppönen, Sosionomi YAMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2012

"Väestön ikääntyminen ja globaali taloudellinen tilanne pakottavat yhteiskuntaa rakenteellisiin muutoksiin ja uusiin palveluinnovaatioihin. Kehittyvä teknologia luo puolestaan mahdollisuudet sähköisten ja etäpalvelujen käytölle, joiden lisäksi kasvokkain tapahtuva palveluohjaus tulee olemaan edelleen kysytty ja tarpeellinen palvelu. Aikamme palveluohjauksen kehittämishaasteiksi nousevat: kansalaisaktiivisuus, ennaltaehkäisy, yhteistyö, tiedottaminen, tietotekniikan hyödyntäminen ja yksilölähtöisyys. Opinnäytetyössä esitellään uuden sukupolven palveluohjausmalli, jonka mukaan palveluohjausta muotoillaan entistä enemmän asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Mallia voidaan soveltaa eri kuntien tarpeisiin kehitettäessä uuden sukupolven palveluohjausta."

Ladattavia tiedostoja

Sivu päivitetty 10/2023