Vieraileva blogi: Onko R. Vance Peavy palveluohjauksen isä?

14.5.2019

Kanadalainen ohjausteoreetikko ja psykologi R. Vance Peavy uskoi sosiaalisen vaikuttamisen tärkeyteen prosesseissa, joissa itseä tai minuutta muokataan. Hän oli lukenut mies, joka päätyi uskomaan elämän ennaltamääräämättömyyteen, ihmismielen sitkeyteen ja joustavuuteen. Lukeneena miehenä R. Vance Peavy perusti ajattelunsa moniin teorioihin. Onko teorioilla, lukeneisuudella merkitystä myös ihmisläheistä auttamistyötä tekevälle?

On tärkeää ettei teorioiden niin kuin R. Vance Peavy ajatteli, anneta lamaannuttaa ja rajoittaa vaan ne ovat toisiaan täydentäviä. Teorioihin tutustuminen, niiden omaksuminen ja lukeneisuus johtaa sivistykseen ja ajattelun vahvistumiseen. Teoriat tuovat työhön ideoita, näkökulmia ja merkityksiä, jotka vaikuttavat miten toimimme ja miten käymme neuvotteluja suhteistamme maailmassa ja maailman kanssa. Teoriat toimivat ajattelun apuvälineinä ja näin pelkistä hyvistä aikomuksista ihmisläheisessä auttamistyössä tulee parempi lopputulos.

R. Vance Peavy koki, että on tarpeen kehittää auttamisammattilaisille lähestymistapa, joka on herkkä eroavaisuuksille ja kehitti teoreettisen sekä käytännöllisen lähestymistavan, sosiodynaamisen ohjauksen.

Sosiodynaamisessa ohjauksessa ohjaussuhteen tarkoituksena on tukea ja rohkaista ohjattavaa hänen oman elämäntilanteensa ja ongelmiksi kokemiensa asioiden hahmottamisessa ja ratkaisemisessa. Tarkasteltavaksi otetaan ohjattavan koko inhimillinen, yksilöllinen ympäristö ja toiminta. Sosiodynaamisen ohjauksen keskiössä on ohjaussuhde, joka välittää toivoa, rohkaisee ja aktivoi ja jossa käydään uusia merkityksiä luovaa vuoropuhelua.

Sosiodynaamisessa ohjauksessa ongelmiin suhtaudutaan vakavasti ja tähdätään omien vahvuuksien kartoittamiseen huomioiden koko elämänkentän. Jolloin menneisyyttä ja nykytilannetta kartoittamalla voidaan tehdä tulevaisuuteen liittyviä ja tulevaisuutta rakentavia päätöksiä, uusia näkökulmia.

Menetelmiä ovat esimerkiksi elämänkentän kartoittaminen, verkostojen hahmottaminen, tarinat, erilaiset kysymykset kuten kysymykset jotka kyseenalaistavat, joilla selvennetään yhteyksiä ja jotka tuovat esiin vahvuuksia. Erilaisia ja tilanteisiin sopivia menetelmiä käyttämällä sekä yhdessä kuuntelemalla, ajattelemalla, tuntemalla ja muokkaamalla sosiodynaaminen ohjaus edistää hyvää ohjausta.

Sosiodynaamisen ohjauksen ydinkäsite on kunnioitus. R. Vance Peavy on sanonut: Toipa ihminen ohjauskeskusteluun mitä tahansa asioita, kohtaat hänet ja sanot: ” Niin olen tässä sinun kanssasi, mitä sinulla on mielessäsi? Istun nyt tässä yhdessä sinun kanssasi jonkin aikaa, olipa sydämelläsi mitä tahansa.” Kun ohjaus on tällaista, se on pohjimmiltaan jotain jaloa. Mitään jalompaa ei ole – ei ainakaan missään yhteiskunnan toiminnassa eikä rakkaussuhteiden ulkopuolella.

Kyllä, R. Vance Peavy on myös palveluohjauksen isä. 


Tiina Parviainen

Kirjoittaja työskentelee opinto-ohjaajana Ohjaamo Helsingissä