SPO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

31.1.2018

Tavoitteena palveluohjauksen näkyväksi tekeminen

Suomen palveluohjausyhdistyksen pääasiallisena tavoitteena on hyvään käytäntöön perustuvan palveluohjausmallin määrittäminen ja sen levittäminen hyvinvointialan käyttöön. Palveluohjauksen kohderyhmänä ovat monia palveluja samanaikaisesti tarvitsevat asiakkaat ja/tai ne vaikeassa elämäntilanteessa olevat asiakkaat, joiden oma päätöksenteko on fyysistä, psyykkisistä tai sosiaalista tekijöistä johtuen heikentynyt.

Palveluohjauksen tavoitteena on asiakkaiden oman aktiivisuuden ja toimintakyvyn vahvistaminen. Palveluohjaus lähtee asiakkaan toimivan arjen vahvistamisesta hyödyntämällä asiakkaan omia voimavaroja ja tavoitteita. Palveluohjaus rakentuu asiakkaan ja palveluohjaajan väliseen kohtaamiseen ja luottamuksen rakentumiseen.

Palveluohjaaja edustaa aina asiakasta ja on palvelujärjestelmästä riippumaton. Palveluohjauksen kautta on tutkimusten mukaan voitu vahvistaa asiakkaan aktiivisuutta ja näin vähentää asiakkaan palveluiden käyttöä. Toiminnassa yhdistyy pitkällä aikavälillä asiakkaan ja yhteiskuntatalouden etu.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi yhdistys tekee yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, joiden tavoitteena on vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten tukeminen. Edunvalvontatyötä tehdään vaikuttamalla sellaisiin sosiaali- ja terveysalan toimijoihin, jotka kehittävät tai suunnittelevat palveluiden toteuttamista. Yhdistyksen yleiseen tiedotustyöhön kuuluu kirjoittaminen sanoma- ja aikakauslehtiin, lausuntojen antaminen, blogin pitäminen ja jäsenistön henkilökohtainen tiedottamistyö. Tavoitteidensa saavuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustoimintaa.

Palveluohjaustyötä vahvistetaan antamalla asiantuntija-apua palveluohjausta suunnitteleville tai sitä toteuttaville työyhteisöille. Näitä lähinnä koulutuksellisia ja tiedotuksellisia tapaamisia järjestetään kevään aikana ainakin viiden eri toimijan kanssa. Näistä tilaisuuksista ja niiden annista tiedotetaan yhdistyksen Facebook-sivuilla. Syksyn aikana samankaltaisia tilaisuuksia järjestetään ainakin viisi. Olemme mukana Espoon Kaupungin kokemusasiantuntija-projektissa vastaamalla yhdestä koulutuskokonaisuudesta. Lisäksi vierailemme Ruotsissa YPOS (Yrkesföreningen för personligt ombud) seminaarissa 29-30.5.2018.

Toiminnassaan yhdistys voi myös aloittaa ja ylläpitää erilaista projekti- ja hanketoimintaa. Toiminnan keskiössä tulee olla palveluohjaustoiminta ja hyvä kohtaaminen. Keskiössä on hyvään käytäntöön perustuvan palveluohjausmallin vahvistaminen.

 

Yhdistyksen visiota vahvistetaan

Keväällä 2018 yhdistys aloittaa työn oman visionsa ja missionsa määrittämisessä. Pääasiallisesti tämä tapahtuu yhdistyksen hallituksen toimesta mutta se tehdään läheisessä yhteistyössä jäsenistön kanssa. Konsultiksi on lupautunut Markus Raivio (Kukunor ry). 

 

Yhteistyötä kehitetään

Toimintavuoden aikana yhdistys vahvistaa ja kehittää yhteistyötään seuraavien keskeisten tahojen kanssa: FinFami Uusimaa ry, Tukikohta ry, Sininauhasäätiö, Kalliola ja Vailla vakinaista asuntoa ry sekä NAL-palvelut Oy. Kevään aikana yhteistyötä laajennetaan järjestämällä yksi tapaaminen uusien mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa. Tällainen kumppani voi olla esim. vammaisjärjestö, pakolaisten parissa toimivat taho, vanhustyön toimija tai kriminaalitaustaisten henkilöiden kanssa toimiva taho. Syksyn aikana tapaaminen järjestetään vanhojen sekä uusien mahdollisten tahojen kanssa hallituksen arvion mukaan. 

 

Järjestetään tapahtumia

Kevään aikana järjestetään ainakin yksi yleisöilta. Alustavana teemana palveluohjaus ja aktiivimalli. Syksyllä 2018 järjestetään IV Valtakunnallinen palveluohjauksen kehittämispäivä. Teemapäivän keskiössä tulee olla palveluohjauksen asiakkaita. Päivän aikana pohditaan mitkä seikat ovat johtaneet asiakkaan parempaan arkeen, miten palveluohjaustyö eroaa viranomaisten työstä ja voiko palveluohjaus vahvistaa viranomaisten tekemää työtä. Kehittämispäivään voidaan myös alustajiksi kutsua palveluohjaajia Ruotsista.

 

Hyödynnetään tietotekniikkaa

Ensi vuoden keväällä yhdistys panostaa laajamittaisesti tietotekniikan antamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Yhdistyksen tilaisuuksiin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti ja laskutusta tehostetaan. Tietosuojakäytännöt päivitetään vastaamaan EU:n vuonna 2018 voimaan tulevaa tietosuoja-asetusta. 

 

Hallituksen kokoonpano 2018

Sauli Suominen, puheenjohtaja

Heikki Laukkanen, varapuheenjohtaja ja sihteeri

Benny Uhlenius, taloudenhoitaja

Roni Nukarinen, viestintä ja tietosuoja

Mella Tuominen

Juha Kahila

Antero Lehtonen

Karri Blommila

Sirkka Kosunen